PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI PROJEKTU
„PRÁVNE SLUŽBY AKO PREVENCIA A ELIMINÁCIA DISKRIMINÁCIE“

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

 1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

  Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

  Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o., sídlo Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04, IČO 50 567 942, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 114801/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 2. NA KOHO SA V PRÍPADE DOTAZOV MÔŽEM OBRÁTIŤ?

  V prípade dotazov alebo otázok k ochrane Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov alebo poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa.

 3. V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

  Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel. Na to, aby sme Vám mohli poskytnúť právne poradenstvo, nám Vaše osobné údaje musíte poskytnúť, v opačnom prípade Vám naše právne služby nemôžme poskytnúť v rámci projektu realizovaného z fondov EÚ.

  Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

  ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
  Ak máte záujem a požiadate nás o poskytovanie právnych služieb v rámci projektu financovaného zo zdrojov EÚ s názvom „Právne služby ako prevencia a eliminácia diskriminácie“, v zmysle GDPR sa stanete naším potenciálnym klientom, klientom, teda dotknutou osobou, ktorej osobné údaje spracúvame v rozsahu nevyhnutných bežných údajov a osobitnej kategórie osobných údajov (napr. etnický pôvod) na:
  ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVVýkon advokácie v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení.PRÁVNY ZÁKLAD

  Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy s potenciálnym klientom, klientom, vrátane plnenia predzmluvných vzťahov.

  Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov fyzických osôb, ktoré zastupujú potenciálnych klientov, klientov – oprávnených zástupcov, kontaktných osôb.

  Oprávnený záujem advokátskej kancelárie na výkone predmetu činnosti.

  ... v spojení s výnimkou zo zákazu spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov:

  Čl. 9 ods. 1 písm. f) GDPR – nakoľko spracúvanie takýchto údajov je alebo môže byť nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (napr. klienta).

  DOBA UCHOVÁVANIADo ukončenia plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného, predzmluvného vzťahu a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt.
  S tým môže byť spojené aj spracúvanie údajov klientov v rozsahu nevyhnutných bežných údajov a osobitnej kategórie osobných údajov na výkon našej agendy v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom na:
  ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVVlastný program činnosti v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.PRÁVNY ZÁKLAD

  Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle osobitného predpisu.

  ... v spojení s výnimkou zo zákazu spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov:

  Čl. 9 ods. 1 písm. g) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva Únie.

  DOBA UCHOVÁVANIAZákonné lehoty uchovávania.
  Pri poskytovaní právnych služieb nám môžete oznamovať aj osobné údaje protistrán, voči ktorým budeme hájiť Vaše záujmy v rozsahu nevyhnutných bežných údajov a osobitnej kategórie osobných údajov na:
  ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVVýkon advokácie v zmysle § 1 ods. (2) Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení.PRÁVNY ZÁKLAD

  Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb – protistrany a jej oprávnených zástupcov a kontaktných osôb.

  Oprávnený záujem advokátskej kancelárie na výkone predmetu činnosti.

  ... v spojení s výnimkou zo zákazu spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov:

  Čl. 9 ods. 1 písm. f) GDPR – nakoľko spracúvanie takýchto údajov je alebo môže byť nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  DOBA UCHOVÁVANIADo ukončenia plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného, predzmluvného vzťahu a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt.
  Napokon, osobné údaje, ktoré nám poskytnete, aby sme Vám mohli poskytnúť naše právne služby v rámci projektu financovaného zo zdrojov EÚ s názvom „Právne služby ako prevencia a eliminácia diskriminácie“ a osobné údaje osôb zúčastnených na projekte definovaných v zákone č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o eurofondoch“) v rozsahu bežných a osobitnej kategórie osobných údajov v zmysle § 47 ods. 2 Zákona o eurofondoch budeme spracúvať na:
  ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVVytvorenie komunikačného kanála pre možné dotazy a komunikáciu s dotknutými osobami (webový formulár).PRÁVNY ZÁKLAD

  V závislosti od obsahu dopytu:

  Čl. 6 ods. 1 písm. b) – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie predzmluvných vzťahov (ak potenciálny klient je fyzickou osobou).

  Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktoré potencionálnych klientoch zastupujú.

  Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na komunikácii, jeho získanie a starostlivosť o potenciálneho klienta, ktorý je právnickou osobou prostredníctvom osoby, ktorá právnickú osobu zastupuje, alebo ktorý je fyzickou osobou zastúpenou inou oprávnenou fyzickou osobou a starostlivosť o neho, a v prípade ak sa nejedná o predzmluvný vzťah, tak Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na vyriešenie iného dopytu dotknutej osoby.

  DOBA UCHOVÁVANIADo ukončenia plnenia predzmluvného vzťahu, prípadne riešenia iného dopytu.
  Na poskytovanie našich služieb pre Vás ako potencionálnych klientov alebo len záujemcov o naše služby vytvorili aj online chat ako ďalší komunikačný kanál na www.diskriminacia-semancin.sk, aby sme Vám zjednodušili komunikáciu s nami a boli Vám k dispozícii, kde spracúvame o Vás bežné osobné údaje, najmä IP adresa, nevyhnutné na umožnenie online komunikácie s Vami na:
  ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVVytvorenie komunikačného kanála pre možné dotazy a komunikáciu s dotknutými osobami (online chat).PRÁVNY ZÁKLAD

  V závislosti od obsahu dopytu:

  Čl. 6 ods. 1 písm. b) – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie predzmluvných vzťahov ( ak potenciálny klient je fyzickou osobou).

  Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktoré potencionálnych klientoch zastupujú.

  Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na komunikácii, jeho získanie a starostlivosť o potenciálneho klienta, ktorý je právnickou osobou prostredníctvom osoby, ktorá právnickú osobu zastupuje, alebo ktorý je fyzickou osobou zastúpenou inou oprávnenou fyzickou osobou a starostlivosť o neho, a v prípade ak sa nejedná o predzmluvný vzťah, tak Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na vyriešenie iného dopytu dotknutej osoby.

  DOBA UCHOVÁVANIADo ukončenia plnenia predzmluvného vzťahu, prípadne riešenia iného dopytu.
 4. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

  Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

 5. Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

  Spracúvame najmä údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce, alebo nám ich poskytla iná fyzická osoba, ktorá Vás zastupuje alebo sme sa o nich dozvedeli z verejných registrov.

 6. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

  • v nevyhnutnom rozsahu našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme na realizáciu spracúvania osobných údajov v rámci projektu „Právne služby ako prevencia a eliminácia diskriminácie“ (Detect, Praetor, Octigon, a.s., poskytovateľ produktov a služieb pod značkou Livechatoo.com a pod.);
  • v nevyhnutnom rozsahu oprávneným orgánom v zmysle Zákona o eurofondoch;
  • v nevyhnutnom rozsahu iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).
 7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

  Vaše osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín mimo EÚ.

 8. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

  Vaše osobné údaje nie sú a nebudú použité v rámci automatizovaného individuálneho rozhodovania a ani na profilovanie.

 9. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

  • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
  • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
  • právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
   2. v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;
   3. namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
   4. namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
   5. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
   6. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
   7. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.
  • právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
   1. popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
   2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
   3. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
   4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
  • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
  • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
  • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

  Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.

  Ako dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Bez zbytočného odkladu Vám poskytneme informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva prostredníctvom žiadosti o výkon práva dotknutej osoby. Je povinnosťou Prevádzkovateľa zabrániť poskytnutiu osobných údajov neoprávnenej osobe. V prípade, že túto lehotu budeme v odôvodnených prípadoch potrebovať predĺžiť, budeme Vás o tom včas informovať. Ak by bola žiadosť o výkon práv dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä v dôsledku jej opakujúcej sa povahy, môžeme odmietnuť vybaviť Vašu žiadosť alebo môžeme od Vás požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci naše administratívne náklady na jej vybavenie.

Viac informácia o podmienkach ochrany osobných údajov Prevádzkovateľom nájdete na www.semancin.sk.
Ikonka pre sekciu «Potrebujete poradiť?»

Potrebujete poradiť?

Kontakujte nás cez formulár alebo na telefónnych číslach

Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli poradiť. Prečítajte si Podmienky ochrany osobných údajov

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné
Ikonka pre sekciu «Kde nás nájdete?»

Kde nás nájdete?

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.,
Bottova 2A, 811 09 Bratislava

info@diskriminacia-semancin.sk

Partneri